پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان قم
اخبار مهم:

معرفی اداره کل آموزش و پرورش استان قم

در سال 1374 با استان شدن شهرستان قم اداره کل آموزش و پرورش استان قم تاسیس شد .و فعالیت خود را با 2 ناحیه یک و دو آغاز نمود تا اینکه در سال 1375 به علت افزایش جمعیت دانش آموزی ناحیه 2 به دو ناحیه دو وسه تبدیل شد.در سال 1378 ناحیه یک به دوناحیه یک و چهار تقسیم بندی شدند که تا کنون به همان صورت ادامه خدمت می نماییم .در حا حاظر آموزش و پرورش استان قم با ی ساختمان مرکزی تحت عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان قم وچهر ناحیه و سه منطقه (کهک-جعفریه-خلجستان) در حال فعالیت می باشد.علاوه بر این ساختمان ها نهضت سواد آموزی اداره آموزش و پرورش استثنایی ، هسته گزینش به اماکن مذکور اضافه شده است. مفتخریم در استانی خدمت می کنیم که محل حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) است و خاک پای زائرین این بانوی بزرگوار هستیم.

در سال 1374 با استان شدن شهرستان قم اداره کل آموزش و پرورش استان قم تاسیس شد .و فعالیت خود را با 2 ناحیه یک و دو آغاز نمود تا اینکه در سال 1375 به علت افزایش جمعیت دانش آموزی ناحیه 2 به دو ناحیه دو وسه تبدیل شد.در سال 1378 ناحیه یک به دوناحیه یک و چهار تقسیم بندی شدند که تا کنون به همان صورت ادامه خدمت می نماییم .در حا حاظر آموزش و پرورش استان قم با ی ساختمان مرکزی تحت عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان قم وچهر ناحیه و سه منطقه (کهک-جعفریه-خلجستان) در حال فعالیت می باشد.علاوه بر این ساختمان ها نهضت سواد آموزی اداره آموزش و پرورش استثنایی ، هسته گزینش به اماکن مذکور اضافه شده است. مفتخریم در استانی خدمت می کنیم که محل حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) است و خاک پای زائرین این بانوی بزرگوار هستیم.

در سال 1374 با استان شدن شهرستان قم اداره کل آموزش و پرورش استان قم تاسیس شد .و فعالیت خود را با 2 ناحیه یک و دو آغاز نمود تا اینکه در سال 1375 به علت افزایش جمعیت دانش آموزی ناحیه 2 به دو ناحیه دو وسه تبدیل شد.در سال 1378 ناحیه یک به دوناحیه یک و چهار تقسیم بندی شدند که تا کنون به همان صورت ادامه خدمت می نماییم .در حا حاظر آموزش و پرورش استان قم با ی ساختمان مرکزی تحت عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان قم وچهر ناحیه و سه منطقه (کهک-جعفریه-خلجستان) در حال فعالیت می باشد.علاوه بر این ساختمان ها نهضت سواد آموزی اداره آموزش و پرورش استثنایی ، هسته گزینش به اماکن مذکور اضافه شده است. مفتخریم در استانی خدمت می کنیم که محل حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) است و خاک پای زائرین این بانوی بزرگوار هستیم.

آخرین اخبار